Boutiques

LONGINES BOUTIQUE

Harmony YCU Xin Hua Store

G01, Yinchuan Xinhua Department Store, No.97 East Xinhua Street
750001 YINCHUAN
NINGXIA
Téléphone : 0951-6083021
Fax : 0951-6083021

YCU Wei Ya Si YCU Watch Store

Room 8, Guofang parkson, Yuboge South Street Yinchuan
750001 YINCHUAN
NINGXIA
Téléphone : 0951- 6099128
Fax : 0951- 6099128

© 2014 Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., Tous droits réservés

Choisissez votre langue