Boutiques

LONGINES BOUTIQUE

XY XUZ Golden Eagle Store

Xuzhou,North Zhongshan Rd No.2
XUZHOU
JIANGSU
Téléphone : (0086)516-83600768
Fax : (0086)516-83600768
Localiser sur Google Maps

DYI HDL XUZ Inzone Store

Datong street No.125,Xuzhou
XUZHOU
JIANGSU
Localiser sur Google Maps

HN Hengsheng XUZ Central Store

Xuzhou,North Zhongshan Rd No.1
XUZHOU
JIANGSU
Téléphone : (0086)516-83713866
Localiser sur Google Maps

XY XUZ Golden Eagle-people square store

Xuzhou,West Huaihai Rd No.270
XUZHOU
JIANGSU
Téléphone : (0086)516-83600768
Localiser sur Google Maps

© 2014 Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., Tous droits réservés

Choisissez votre langue